Regulamin portalu

Regulamin portalu

REGULAMIN MODUŁU DIAGNOSTYCZNEGO

 

I. Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektronicznych (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
 2. Niniejszy regulamin został stworzony w oparciu o powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polski prawo, a jego celem jest określenie zakresu praw i obowiązków użytkowników MODUŁU DIAGNOSTYCZNEGO.
 3. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Regulamin przed zawarciem Umowy w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w MODULE DIAGNOSTYCZNYM.
 4. Każdy Użytkownik korzystający z MOUŁU DIAGNOSTYCZNEGO ma obowiązek zarówno do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu jak i także respektowania jego zapisów.
 5. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną, na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz Administratorem Danych jest MK LAB SP. Z O. O., Al. Zwycięstwa 96 / 98, 81-451 Gdynia, Polska, NIP: 5862362956, REGON: 387758211, KRS: 0000874292
 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny w formie tekstowej w Module Diagnostycznym, tym samym Użytkownik może pozyskać, odtworzyć i utrwalić treść Regulaminu za pomocą sieci teleinformatycznej, w ramach której posługuje się urządzeniem umożliwiającym korzystanie z Modułu.
 7. Moduł Diagnostyczny stanowi jedynie platformę techniczną umożliwiającą Użytkownikowi płatny dostęp do treści znajdujących się w ramach Modułu Diagnostycznego. 

 

Definicje

Przez określenia użyte w Regulaminie należy rozumieć:

 1. Użytkownik – Każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca we własnym imieniu lub osoby prawnej, która korzysta z Modułu Diagnostycznego.
 2. Moduł Diagnostyczny - serwis internetowy, dostępny pod adresem: Zarejestruj się – Kaminski Academy, umożliwiający przeprowadzenie testów, otrzymanie raportów i udostępnienie ich Użytkownikowi za pośrednictwem strony www; w ramach którego, z wykorzystaniem Konta, Użytkownik może korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę. Właścicielem Modułu Diagnostycznego jest MK LAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 96 / 98, 81-451 Gdynia, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego,  NIP: 5862362956, REGON: 387758211, KRS: 0000874292.
 3. Administrator Danych – Administratorem danych osobowych Użytkowników korzystających z Modułu Diagnostycznego jest MK LAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni., Al. Zwycięstwa 96 / 98, 81-451 Gdynia, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5862362956, REGON: 387758211, KRS: 0000874292, zwany dalej: „Administratorem” lub ‘MK LAB”.
 4. Konto – w pełni aktywowane, prowadzone dla Użytkownika przez Usługodawcę pod unikalną nazwą Użytkownika (login) konto, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Modułu Diagnostycznego;
 5. Usługodawca – podmiot świadczący usługę korzystania z Modułu Diagnostycznego, w tym prowadzenia konta, gromadzenia danych, udostępniania różnych plików, oraz nadzorujący proces dokonywanego w ramach funkcjonalności Modułu Diagnostycznego, będący usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługodawcą jest MK LAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni., Al. Zwycięstwa 96 / 98, 81-451 Gdynia, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5862362956, REGON: 387758211, KRS: 0000874292,zwana dalej: „Administratorem” lub ‘MK LAB”.
 6. Regulamin – jako regulamin rozumie się niniejszą regulację.
 7. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
 8. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.)
 9. Usługa – świadczona drogą elektroniczną usługa za pomocą systemów teleinformatycznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.)
 10. Urządzenie Mobilne - przenośne urządzenia elektroniczne, podłączone do sieci Internet z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej (3G, LTE, WiFi), korzystające z systemu operacyjnego Android lub iOS;
 11. Treści - wszelkie utwory zgodnie z definicją określoną w Ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami) oraz informacje, dane, wideo, multimedia, nagrania, pliki, grafiki i inne materiały, które zostały udostępnione, przesłane lub pobrane do Konta założonego przez Użytkownika w ramach Modułu Diagnostycznego, lub też pobrane udostępnione za pośrednictwem Modułu Diagnostycznego. (oraz załączane w ich trakcie pliki),
 12. Nadużycie – postępowanie lub czyn powszechnie uważane za obraźliwe. Decydujące zdanie w sprawie klasyfikacji nadużyć ma MK LAB. Jako nadużycie uważane jest również wprowadzanie nieprawdziwych danych.

 

II. Zasady ogólne korzystania z Modułu Diagnostycznego

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Modułu Diagnostycznego przez Użytkowników, której właścicielem i administratorem jest MK LAB oraz zasady korzystania z oferowanych za pośrednictwem Modułu Diagnostycznego Usług świadczonych przez MK LAB. 
 2. Warunkiem korzystania z Modułu Diagnostycznego przez Użytkownika i z usług świadczonych przez MK LAB w ramach Modułu Diagnostycznego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 3. Korzystanie z Modułu Diagnostycznego wymaga złożenia opłaty za test oraz zarejestrowania.
 4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do korzystania z Modułu Diagnostycznego organizowanego przez MK LAB, konieczne jest:
  1. Posiadanie urządzenia umożliwiającego korzystanie z Modułu Diagnostycznego tj. komputer stacjonarny, laptop lub urządzenie mobilne, umożliwiające korzystanie z Modułu Diagnostycznego;
  2. Posiadanie aktywnego, bezprzewodowego/przewodowego dostępu do sieci Internetowej,
  3. posiadać adres e-mail, umożliwiający posiadanie konta w ramach Modułu Diagnostycznego;
  4. posiadać dostęp do aktualnej przeglądarki interentowej;

 

 1. brak aktywnych blokad typu firewall do routera brzegowego dostawcy usług internetowych Użytkownika, uniemożliwiających nawiązywanie połączenia lub ingerujących w nawiązane połączenie w protokołach wykorzystywanych w związku korzystaniem z Modułu Diagnostycznego;
 2. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, acz konieczne do wykonania usług świadczonych za pośrednictwem niniejszego Modułu Diagnostycznego.
 3. Użytkownik może w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Modułu Diagnostycznego poprzez wyjście ze strony www.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Modułu Diagnostycznego.
 6. Użytkownicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. W celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z MK LAB drogą mailową (na adres poczty elektronicznej: kontakt@marekkaminskiacademy.com) albo listownie (na adres korespondencyjny MK LAB)
 7. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w ramach Modułu Diagnostycznego. Konto jest niezbywalne
 8. MK LAB nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przesyłanie informacji nieprawdziwych, niepełnych lub nieprawidłowych.

 

III. Rejestracja i Konto

 1. Rejestracja w Module Diagnostycznym odbywa się poprzez:
  1. wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym Użytkownik zobowiązany jest podać adres e-mail lub kod oraz hasło, które musi składać się z co najmniej 6 znaków, w tym minimum: z jednej dużej litery, małej litery, cyfry i specjalnego znaku, a następnie weryfikacji adresu – email, za pośrednictwem adresu aktywacyjnego.
 2. logowania się w Serwisie z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika pochodzących z serwisu Facebook, lub Google.
 3. Rejestracja odbywa się jednorazowo.
 4. Podanie danych w postaci adresu e-mail lub danych dostępowych pochodzących z serwisu Facebook lub Google celem korzystania z Usług oferowanych przez Moduł Diagnostyczny jest niezbędne. W celu dokonania skutecznej rejestracji w Module Diagnostycznym, Użytkownik zobowiązany jest do akceptacji Regulaminu.
 5. Do skutecznej rejestracji w Module Diagnostycznym konieczne, acz dobrowolne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

IV. Przedmiot świadczonych usług

 1. Świadczone przez MK LAB usługi w ramach Modułu Diagnostycznego ma charakter odpłatny, w szczególności:
  1. Prowadzenia konta w ramach Modułu Diagnostycznego;
  2. Informacje o wykonanych testach diagnostycznych,
  3. Dostęp raportów,
 2. Usługi dostępne są na warunkach określonych w części IV niniejszego Regulaminu.
 3. W ramach świadczonych usług, MK LAB ma prawo do odczytu treści zamieszczonych w platformie treści.
 4. Zakup testu i wszelkie płatności związane z zakupem testów, dokonywane są przez stronę https://kaminskiacademy.com/koszyk/.
 5. W związku z dokonywanym zakupem, Użytkownik zobowiązany jest do podania danych osobowych: Imię, Nazwisko, Nazwa Firmy (opcjonalnie), dane korespondencyjne, telefon, adres e-mail, NIP (opcjonalnie)
 6. Płatności następują za pośrednictwem systemu płatności online Przelewy24, które jest dostępne na stronie internetowej sklepu, a której właścicielem jest PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań (KRS: 0000347935).
 7. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem, zastosowanie znajdują zapisy regulaminu korzystania ze Sklepu MK LAB. 

 

 

V. Moment zawarcia umowy i zakres świadczonej usługi.

1. Zawarcie Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą o świadczenie usług na warunkach określonych Regulaminem następuje z chwilą:

a) W przypadku rejestracji zgodnie z sposobem określonym w części III pkt 1 lit a) Regulaminu - rejestracji się do serwisu za pośrednictwem adresu aktywacyjnego lub kodu, oraz akceptacją Regulaminu. 

b) W przypadku rejestracji zgodnie z sposobem określonym w części III pkt 1 lit b) Regulaminu – w przypadku logowania się w Module Diagnostycznym za pośrednictwem danych dostępowych pochodzących z serwisu Facebook lub Google oraz akceptacji Regulaminu

1. Umowa o korzystanie z konta Użytkownika zostaje zawarta na czas nieokreślony i jest regulowana niniejszym Regulaminem.

2. Użytkownik może rozwiązać umowę poprzez kontakt z MK LAB, lub usunięciem Konta w ramach niniejszego Modułu Diagnostycznego 

3. MK LAB może rozwiązać umowę w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, przepisów prawa lub wizerunku MK LAB, poprzez pozbawienie dostępu do Modułu Diagnostycznego.

 

VI. Oświadczenia MK LAB.

 1. MK LAB zobowiązuje się do obsługi Modułu Diagnostycznego z jak największą starannością.
 2. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za treść którą udostępnia lub przekazuje w ramach Modułu Diagnostycznego.
 3. MK LAB nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Modułu Diagnostycznego, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za sprzeczne z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem oraz niniejszym Regulaminem postępowanie Użytkowników Modułu Diagnostycznego.
 4. MK LAB nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia w działaniu Modułu Diagnostycznego, wywołane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
 5. MK LAB nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Modułu Diagnostycznego wynikający z przyczyn od niej niezależnych.
 6. MK LAB nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia wywołane działaniem innego oprogramowania, zainstalowanego na Urządzeniu z którego korzysta Użytkownik, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie, systemie informatycznym, oprogramowaniu oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z której korzysta Użytkownik.
 7. MK LAB ma prawo zastosować przerwę techniczną w funkcjonowaniu Modułu Diagnostycznego w przypadku przeprowadzania modernizacji, lub zmian w Module Diagnostycznym, a także w wypadku zaistnienia innej usprawiedliwionej okoliczności. Jeśli MK LAB będzie planowała dłuższą przerwę techniczną w funkcjonowaniu Modułu Diagnostycznego zawiadomi o tym Użytkownika poprzez wysłanie do niego wiadomości e-mail.
 8. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają przepisy prawa oraz postanowienia Regulaminu, Umowy (nie w sposób rażący) lub w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Modułu Diagnostycznego jest zagrożone, MK LAB ma prawo natychmiastowego pozbawienia Użytkownika dostępu do Modułu Diagnostycznego.
 9. Odblokowanie/ ponowne udzielenie dostępu do Modułu Diagnostycznego jest możliwe poprzez kontakt Użytkownika z MK LAB. Po odblokowaniu/ ponownym udzieleniu dostępu do Modułu Diagnostycznego Użytkownik w pełni korzysta z zawieszonych usług.
 10. MK LAB ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu (zmiana nie ma charakteru czynności jednostronnej).
 11. MK LAB nie ponosi odpowiedzialności za utratę treści spowodowaną awarią sprzętu, systemu, urządzenia, oprogramowania lub też innymi okolicznościami z przyczyn nie leżących po stronie MK LAB. 
 12. Informacja o zmianie Regulaminu wraz z przesłaniem zmienionej wersji Regulaminu oraz podaniem dnia wejścia zmian w życie, będzie dostępne w formie tekstowej w Module Diagnostycznym, tym samym Użytkownik może pozyskać, odtworzyć i utrwalić treść Regulaminu za pomocą sieci teleinformatycznej, w ramach której posługuje się Urządzeniem. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.
 13. 16. W sytuacji, gdy Użytkownik nie wypowie umowy w terminie, o którym mowa jest powyżej, przyjmuje się, że wyraża on zgodę na wprowadzone zmiany i są one dla niego wiążące od daty ich wejścia w życie.

 

VII. Niedozwolone Praktyki Użytkowników

Niedozwolone jest w szczególności przesyłanie, przechowywanie, współdzielenie, podlinkowane, transmitowanie lub jakiekolwiek udostępnianie treści, które/których:

 1. zawierają szkodliwe treści, w tym wirusy, konie trojańskie, boty, spy-ware'y, lub inne pliki, programy, które są zaprojektowane lub przeznaczone do zakłócenia, uszkodzenia, przechwycenia lub przywłaszczenia usługi, systemu, programu, informacji lub danych osobowych, lub ograniczenia funkcjonowanie jakiegokolwiek oprogramowania, sprzętu lub urządzeń lub do uszkodzenia, uzyskania nieautoryzowanego dostępu do danych lub innych informacji osób trzecich;
 2. podszywają się pod inną osobę lub podmiot, w tym pracowników i przedstawicieli MK LAB;
 3. używanie urządzeń lub oprogramowania mających na celu uszkodzenie lub zakłócenie prawidłowego i terminowego funkcjonowania Modułu Diagnostycznego lub przechwytywanie danych lub danych osobowych z naszej strony internetowej, usług lub Modułu Diagnostycznego.
 4. powielanie, modyfikowanie, wykorzystanie w innej usłudze/produkcie, wykonywanie opracowań, dopuszczanie się inżynierii odwrotnej w stosunku do kodu źródłowego Modułu Diagnostycznego lub oprogramowania należącego do MK LAB, lub podejmowanie czynności mających na celu rozszyfrowanie tych kodów,
 5. podejmowanie jakichkolwiek działań, które powodują nieproporcjonalnie duże obciążenie w infrastrukturze Modułu Diagnostycznego,
 6. podejmowanie jakichkolwiek działań, które powodują przekroczenie ustalonych w Module Diagnostycznym limitów w zakresie jego używania;
 7. odsprzedaż, dystrybucja, licencjonowanie Modułu Diagnostycznego osobom trzecim, współdzielenie Modułu Diagnostycznego z innymi podmiotami, lub inne wykorzystanie własności MK LAB w celu generowania zysku bez wiedzy i zgody MK LAB

 

VIII. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące: korzystania z Modułu Diagnostycznego należy składać elektronicznie pod adres e-mail kontakt@marekkaminskiacademy.com lub pisemnie, na adres pocztowy MK LAB
 2. MK LAB udziela odpowiedzi na zgłoszone reklamacje, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, w formie wiadomości e-mail przesyłanej na adres skrzynki elektronicznej reklamującego lub pisemnie na adres nadawcy składającego reklamację. W sprawach szczególnie trudnych dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu odpowiedzi. MK LAB poinformuje reklamującego na adres skrzynki elektronicznej reklamującego lub pisemnie na adres nadawcy składającego reklamację, że objęta jego reklamacją sprawa jest szczególnie trudna oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi na tę reklamację. Reklamacja zlożona po upływie terminu wskazanego w zdaniu pierwszym pozostawia się bez rozpoznania, o czym MK LAB informuje Użytkownika. 
 3. Uwagi związane z zakłóceniami w funkcjonowaniu Modułu Diagnostycznego lub uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Modułu Diagnostycznego mogą być zgłaszane przez Użytkownika w terminie 14 dni od daty zdarzenia lub wykrycia nieprawidłowości, poprzez zgłoszenie zawierające opis zdarzenia i treść uwagi pod adres: kontakt@marekkaminskiacademy.com
 4. MK LAB zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do MK LAB.
 6. MK LAB zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika, w zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Modułu Diagnostycznego. 

 

IX. Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

1. Zawartość Polityki prywatności: Polityka prywatności MK LAB to informację dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących Użytkowników. W niniejszej polityce MK LAB zawarła jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą (Użytkownicy) powinny otrzymać zgodnie z RODO.

2. Pani/Pana dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)

3. MK LAB gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, poprzez zastosowanie środków ochrony odpowiadających wymogom przewidzianym przez RODO

4. MK LAB oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

5. Dane Administratora Danych i możliwości kontaktu: Administratorem danych osobowych jest MK LAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni., Al. Zwycięstwa 96 / 98, 81-451 Gdynia, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5862362956, REGON: 387758211, KRS: 0000874292 (dalej w niniejszym punkcie jako MK LAB)

6. Z MK LAB można kontaktować się:

a. pisemnie na adres korespondencyjny MK LAB;

b. elektronicznie pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@marekkaminskiacademy.com

7. Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych: Korzystanie z Modułu Diagnostycznego oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Modułu Diagnostycznego, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Dane osobowe Użytkowników są zbierane na podstawie zawartej z MK LAB umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) w związku z dokonaniem rejestracji w Module Diagnostycznym, oraz prawnie uzasadniony interes MK LAB (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) jakim jest oferowanie produktów lub usług MK LAB. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane również na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO). 

9. MK LAB przetwarza dane osobowe w rozumieniu RODO, w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), zakresie nie szerszym aniżeli: adres e-mail, imię i nazwisko, login, firma, stanowisko, dane korespondencyjne,  oraz inne dane udostępnione podczas wypełniania udostępnionych testów.

10. Dane są przetwarzane do momentu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz do momentu zrealizowania uzasadnionego interesu prawnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) MK LAB, w szczególności przedawnienia roszczeń bądź wniesienia sprzeciwu. Dane Użytkowników przetwarzane na podstawie zgody, są przetwarzane do momentu cofnięcie zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

11. Udostępnienie Danych: Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia przez Użytkownika dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych podmiotom które Użytkownik wskaże w swoim oświadczeniu (np. Towarzystwom Ubezpieczeniowym, rodzinie, firmie etc.) lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania a także podmiotom wspierającym działania MK LAB.

12. MK LAB będzie ujawniać w/w podmiotom Użytkownika dane osobowe zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa Użytkownika danych osobowych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. MK LAB będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na jej rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO.

13. MK LAB nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

14. Prawa osób, których dane są przetwarzane przez MK LAB: Użytkownik ma prawo:

a) dostępu do danych osobowych – uzyskania od MK LAB potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane. W takim wypadku, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich, oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, zakresie przetwarzanych danych i odbiorcach danych, którym zostały one ujawnione oraz pouczenie o innych, przysługujących prawach (art. 15 RODO);

b) do otrzymania kopii danych – uzyskanie kopi danych podlegających przetwarzaniu, przy czym, pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO).

c) do sprostowania danych osobowych – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

d) do ich usunięcia, gdy są nadmiarowe lub nieprawdziwe – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

e) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

iii) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

iv) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

f) do przenoszenia danych – otrzymywania w ustrukturyzowanym, powszechnie, powszechnie używanym formacie się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawarte, oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO)

g) do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;

h) prawo do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie Użytkownika danych, w tym ich udostępniania, w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Użytkownikowi.

i) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

j) Aby skorzystać z praw określonych w pkt. 1 – 8, Użytkownik, powinna skontaktować się z MK LAB, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

15. Przekazanie danych MK LAB jest dobrowolne, lecz konieczne do świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie.

16. Polityka prywatności może być uzupełniania lub uaktualniania zgodnie z bieżącymi potrzebami MK LAB lub w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Użytkownikom.

17. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie.

 

X. Polityka wykorzystywania plików cookies

Pliki cookie to dane informatyczne, przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

Aplikacja nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem zawartych w plikach cookies. Należą do nich: dane o charakterze technicznym, związane wyłącznie z korzystaniem przez Użytkownika z Modułu Diagnostycznego, takie jak: data połączenia logowaniu do Modułu Diagnostycznego, adres IP Urządzenia, daty i czas korzystania z Modułu Diagnostycznego oraz jej poszczególnych funkcji

Administrator może wykorzystywać pliki cookies w celu:

· świadczenia usług;

· dostosowywania zawartości Modułu Diagnostycznego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

· tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Modułu Diagnostycznego, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

· utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Modułu Diagnostycznego ponownie wpisywać loginu i hasła;

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i Modułu Diagnostycznego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

niezbędne do działania usługi i aplikacji - umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania

wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i Modułu Diagnostycznego;

funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Modułu Diagnostycznego itp.;

reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;

statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących Modułu Diagnostycznego.

Pliki cookies nie stanowią złośliwego oprogramowania (tzw. wirusów, koni trojańskich), nie zmieniają konfiguracji sprzętowych Urządzenia, oraz mogą być w każdym czasie usunięte przez Użytkownika

Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach Modułu Diagnostycznego. Za pomocą tych ustawień możliwe jest określenie zakresu zgody Użytkownika na umieszczanie tego typu plików w jego urządzeniu Ograniczenie stosowania lub uniemożliwienie wykorzystania plików cookies może jednak wpłynąć na niektóre z funkcjonalności Modułu Diagnostycznego.

 

XI. Postanowienia końcowe

 1. Moduł Diagnostyczny zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony.
 2.  Wszelkie usługi, treści (teksty, zdjęcia, znaki, nazwy, elementy graficzne, logotypy, ilustracje, testy itp.), oprogramowanie, znajdujące się w ramach Modułu stanowiące własność intelektualną MK LAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podlegają ochronie przewidzianej przez polskie i międzynarodowe prawo oraz mogą być wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Nie mogą być używane w szczególności dla celów komercyjnych i reklamowych (bez uprzedniej pisemnej zgody MK LAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ani w działaniach na szkodę MK LAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jakiekolwiek modyfikacje powyższych materiałów są niedozwolone, za wyjątkiem zmiany rozmiaru, jednakże z dokładnym zachowaniem proporcji i czytelności materiału źródłowego. Nie dotyczy to utrwalenia w formie elektronicznej oraz w formie drukowanej indywidualnie wygenerowanego dla Użytkownika danych dotyczących Użytkownika pozyskanych w ramach Modułu zawierającego jego dane osobowe. Naruszenie powyższych zasad będzie skutkowało podjęciem przez MK LAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiednich środków prawnych w maksymalnym dopuszczalnym zakresie.
 3. Testy i raporty stanowią własność intelektualną MK LAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wszelkie prawa autorskie majątkowej są zastrzeżone są na rzecz MK LAB. Każdemu z Użytkowników udzielona jest licencja, w zakresie pobrania raportu/wyniku przeprowadzonego testu. Nie mogą być używane w szczególności dla celów komercyjnych i reklamowych (bez uprzedniej pisemnej zgody MK LAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ani w działaniach na szkodę MK LAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszelkie niedozwolone przez MK LAB modyfikacje są niedozwolone.
 4. Informacje uzyskane przez Użytkownika w toku korzystania z Modułu Diagnostycznego przeznaczone są do jego własnego użytku lub firmy która nadała dostęp do Modułu Diagnostycznego na odrębnych zasadach i nie mogą być przedmiotem sprzedaży.
 5. Wszelkie usługi, treści (teksty, zdjęcia, znaki, nazwy, elementy graficzne, logotypy, ilustracje itp.), oprogramowanie, znajdujące się na Module Diagnostycznym stanowiące własność intelektualną MK LAB podlegają ochronie przewidzianej przez polskie i międzynarodowe prawo oraz mogą być wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Nie mogą być używane w szczególności dla celów komercyjnych i reklamowych (bez uprzedniej pisemnej zgody MK LAB) ani w działaniach na szkodę MK LAB. Jakiekolwiek modyfikacje powyższych materiałów są niedozwolone, za wyjątkiem zmiany rozmiaru, jednakże z dokładnym zachowaniem proporcji i czytelności materiału źródłowego. Nie dotyczy to utrwalenia w formie elektronicznej oraz w formie drukowanej indywidualnie wygenerowanego dla Użytkownika danych dotyczących Użytkownika pozyskanych z Modułu Diagnostycznego zawierającego jego dane osobowe. Naruszenie powyższych zasad będzie skutkowało podjęciem przez MK LAB odpowiednich środków prawnych w maksymalnym dopuszczalnym zakresie.
 6. MK LAB zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji Usług, narzędzi i funkcjonalności oraz sposobu działania Modułu Diagnostycznego, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Modułu Diagnostycznego oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z niniejszym Modułem Diagnostycznym. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem MK LAB.
 7. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami właściwy jest sąd dla siedziby MK LAB. W przypadku sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem sądem właściwym jest sąd określony w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.
 8. Regulamin zaczyna obowiązywać w momencie opublikowania w Module Diagnostycznym.
 9. Regulamin obowiązuje przez czas nieokreślony, do czasu uchylenia bądź zmiany.