Polityka prywatności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez  MK LAB spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98, 81 – 451 Gdynia, nr KRS: 0000874292, REGON: 387758211, NIP: 5862362956 (dalej zwane: MK LAB) moich danych osobowych stanowiących informację szczególnej kategorii w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO, w celu określenia poziomu odporności psychicznej i wykorzystania ich przez MK LAB w dalszych badaniach. Wyrażona zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem

Pani/Pana danych osobowych jest MK LAB spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98, 81 – 451 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000874292, REGON: 387758211, NIP: 5862362956, 

Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez MK LAB w celach badań psychologicznych, ustalenia odporności psychicznej oraz realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, na podstawie zawartej umowy tj. prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna - art. 6 ust.1 lit f) RODO), w celach związanych z realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b) RODO) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a także na podstawie udzielonej zgody w zakresie gromadzenia i wykorzystania danych w ramach badań (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), które MK LAB przechowuje ww. dane do wycofania zgody. Informujemy, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

Podmioty, którym mogą być udostępnione Pani/Pana dane osobowe: Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych podmiotom które Pani/Pan wskaże w swoim oświadczeniu (np. Towarzystwom Ubezpieczeniowym, rodzinie, etc.) lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w szczególności powszechnemu operatorowi pocztowemu, organom dochodzeniowo-śledczym, sądom, organom dyscyplinarnym, Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogę być ujawniane podmiotom wspierającym działania MK LAB tj.: serwisanci systemów informatycznych, współpracujące kancelarie prawne, firmy consultingowe i audytorskie. MK LAB będzie ujawniać w/w podmiotom Pani/Pana dane osobowe zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. MK LAB będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na jej rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO. MK LAB nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, oraz dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych (przedawnienie roszczeń w relacjach gospodarczych wynosi przeważnie 3 lata, natomiast wwypadku umów zawartych z konsumentami, z wyłączeniem roszczeń okresowych, okres ten wynosi 6 lat.), zaś w przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie zgody – do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

Przysługujące Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez MK LAB: Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia gdy są nadmiarowe lub nieprawdziwe, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, w tym ich udostępniania, w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług prawnych. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu

Termin odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie: Jeśli chciałaby/chciałby Pani/Pan dowiedzieć się więcej w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, zmienić złożone przez siebie któreś z oświadczeń lub skorzystać z przysługujących jej/jemu powyżej wskazanych praw, prosimy o kierowanie korespondencji pod adres siedziby MK LAB. W przypadku skierowania w/w/ korespondencji, MK LAB zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa udzieli Pani/Panu odpowiedzi w terminie 30 dni. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań jakie nam Pani/Pan przekaże termin odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 90 dni, wówczas poinformujemy Panią/Pana w terminie miesiąca o takim wydłużeniu.